دلمان کمی آرامش میخواهد بنشینیم کنار پنجره و چای بنوشیم غافل از تمام مسائل و دل مشغولی ها سال هاست دلمان برای شنیدن خبری خوش لک زده و ای کاش خبرهایی که نگرانمان می کرد و باعث میشد آرامشمان کم یا از بین برود به گوشمان نمی رسید .
جایی خواندم که میگفت وقتی کودکی قدم به این دنیا پای میگذارد یعنی که خدا هنوزوجود دارد و باید امیدوار بود .
به امید روزی که وقتی صبح از خواب برمیخیزیم دنیا را زیباتر و در آرامش ببینیم.