Project Description

هگزا متا فسفات

واژه انگلیسی Sodium hexametaphosphate , (NaPO3)6
شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای سفید است.
این ماده شیمیایی از ترکیبات ارزان است، که برای تصفیه آب آشامیدنی و حذف روی و مس بکار می رود. به منظور شناسایی رفتار مکانیکی خاک اصلاح شده با هگزا متا فسفات سدیم این مطالعات انجام شده است.

نمونه های مختلف خاک با نسبت درصد وزنی هگزا به خاک خشک تهیه شده و رفتار آنها بررسی گردید. نتایج آزمایش ها بر روی خاک های دارای ریزدانه خمیری نشان می دهد که مقاومت خاک در مرحله اول در طی سه روز پس از افزودن هگزا کاهش یافته است. در مرحله دوم مقاومت پس از سه روز شروع به افزایش می کند.

خواص ژئوشیمیایی خاک، نوع خاک و درصد هگزا عوامل مهم در تغییر مقاومت دارد.

این ماده شیمیایی رامی توان در کیسه های 25 کیلویی تهیه کرد.

جهت خرید هگزامتا فسفات با ما تماس بگیرید:

02188983737