زانتانگام

۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ،۱۳:۱۱:۳۳ +۰۰:۰۰

زانتانگام،گزانتانگام یا صمغ زانتان با فرمول شیمیائی(C35H49O29 (monomer ، قندی برون سلولی است. از انواع زانتومانوس و از تخمیر میکروبی به دست می آید.  این قوام دهنده نخستین صمغ از نسل جدیدچند قندی ها است. واحدهای تشکیل دهنده آن گلوکز، مانوز و دی گلوکونور و اسید است. به میزان بسیارکم در صنایع غذائی مورد استفاده [...]