در صنعت و آزمایشگاه، روش‌های متفاوتی برای تهیه آب اکسیژنه وجود دارد. در اینجا به پنج روش اشاره خواهیم کرد.

روش اول:

در روش اول از باریم پراکسید، باریم کربنات، سولفوریک اسید 20% و یخ استفاده می‌شود. در ابتدا داخل یک ارلن 25 میلی‌لیتری اسید سولفوریک 20% ریخته و آن را داخل آب یخ قرار می‌دهیم.

در حالی که ارلن هم چنان در آب یخ است، به تدریج 5 گرم BaO2 به آن اضافه می‌کنیم. در این حالت باریم سولفات به دست آمده ته‌نشین می‌شود. پس از آن حدود یک گرم BaCo3 به آن اضافه می‌کنیم.

در مرحله آخر رسوب را صاف کرده و مایع باقیمانده در زیر صافی، آب اکسیژنه می‌باشد.

 

روش دوم:

در این روش از باریم پراکسید و اسید سولفوریک به عنوان مواد اولیه استفاده می‌شود.

در ابتدا در یک بشر 30 گرم باریم پراکسید را با کمی آب ترکیب می‌کنیم تا به صورت خمیر در آید. سپس در یک ارلن 60 میلی‌لیتر اسید سولفوریک 4 نرمال ریخته و آن را در یک تشت آب و یخ قرار می‌دهیم و اجازه می‌دهیم تا سرد شود.

آرام آرام خمیر حاصل از باریم پر اکسید را به آن اضافه کرده و هم می‌زنیم. پس از تمام شدن باریم پراکسید، رسوب را صاف کرده و محلول زیر صافی آب اکسیژنه است.

 

روش سوم:

در این روش از باریم پراکسید و کپسول گاز CO2 برای تهیه آب اکسیژنه استفاده می‌شود. در ابتدا 10گرم باریم پر اکسید را داخل ارلن در آب یخ به صورت معلق در آورده و به آن مقداری گاز دی اکسید کربن وارد می‌کنیم. رسوب بدست آمده را صاف کرده و محصول زیر صافی، آب اکسیژنه است.

 

روش چهارم:

مواد اولیه در این روش فسفریک اسید و سدیم پر اکسید می‌باشد.

یک لوله آزمایش حاوی 10 میلی‌لیتر فسفریک اسید را در ظرف آب یخ نگه می‌داریم. پس از سرد شدن مقدار کمی سدیم پراکسید اضافه می‌کنیم.

 

روش پنجم:

سدیم دی هیدروژن اورتو فسفات، سدیم پراکسید، سدیم هیدروکسید، اسید فسفریک و یخ در این روش استفاده می‌شود.

برای شروع محلولی از 5 گرم سود در 40 میلی‌لیتر آب مقطر تهیه می‌کنیم. به این محلول 8 میلی‌لیتر ارتوفسفریک اسید اضافه کرده و پس از هم زدن مخلوط را در آب سرد قرار می‌دهیم. در این مرحله سدیم دی هیدروژن فسفات به دست می‌آید.

به محلول سدیم دی هیدروژن فسفات، در حین سرد شدن و با یک همزن شیشه‌ای، 2/2 گرم سدیم پر اکسید پودر شده اضافه می‌کنیم. (اگر درجه حرارت محیط خیلی پایین باشد بلورهای دی سدیم هیدروژن ارتو فسفات متبلور می‌شود.)

درجه حرارت محیط را به منهای یک رسانده و رسوب بدست آمده را صاف می‌کنیم. محلول زیر صافی، آب اکسیژنه است.